Lycoming / Textron Parts

Piston Pin Plug

Piston Pin Plug
Lycoming
part no. LW11775
(SW 50624)

Piston Rings

Piston Rings
part no. 78857
Avco Lycoming
(SW 50595)